ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


„ДРС – Пропъртис” ЕООД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 203181757 е администратор на лични данни (АЛД) по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и други приложими актове на Европейския съюз и на Република България.

Като такъв той се отнася изключително отговорно към неприкосновеността на личния живот на физическите лица и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни в процеса на обработване във връзка със своята дейност.

Настоящото съобщение има за цел да Ви информира за извършваните от „ДРС – Пропъртис” ЕООД като АЛД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните на „ДРС – Пропъртис” ЕООД на e-mail: office@hotelbox.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

Можете да се свържете с нас и на адреса ни на управление: гр. Пловдив, ул. Капитан Коста Паница 6, оф. 11.

 

Какви лични данни събираме, с какви цели и на какво основание ги обработваме?


„ДРС – Пропъртис” ЕООД събира лични данни за конкретни, точно определени от закона цели и ги обработва законосъобразно и добросъвестно.

В изпълнение на своите дейности, АЛД обработва лични данни на физически лица за следните цели:

За целите на законния му (легитимен) интерес;
Изпълнение на задължения по договор или за предприемане на стъпки по искане на клиента преди сключването на договор;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството;
Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни са подробно описани в Закона за туризма, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали) и други относими нормативни актове.

В изпълнение на своите дейности, дружеството обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва. Във връзка с тяхното изпълнение, администраторът на данни събира и обработва лични данни на физически лица, ограничени до необходимото, достатъчни за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон.

Когато обработваме лични данни въз основа на съгласие на субекта, данните се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

„ДРС – Пропъртис” ЕООД съхранява Вашите лични данни на хартиени и технически носители и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неправомерен достъп, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Според целите се събират различни видове лични данни:

За целите на директния маркетинг, включително анализиране и профилиране на целевите аудитории за проследяване удовлетвореността на нашите клиенти, обработваме следните данни:
E-mail адрес;
Телфон;
IP адрес;
Местоположение;
Език;
Години;
Пол;
Интереси;
Месторабота;
Поведение на потребителите на сайта на „ДРС – Пропъртис” ЕООД;
Други данни, доброволно предоставени от лицата с изрично съгласие за събиране и обработка.
За обработването и съхраняването на тези данни е необходимо изрично съгласие на субекта на данни. Данните, които се обработват за целите на директния маркетинг се съхраняват за период от три години или до оттегляне на съгласието.

Целта на събирането на тези данни е да Ви предоставим персонални предложения и услуги, отговарящи на Вашите нужди и очаквания.

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация?


Дружеството не предоставя лични данни на трети лица извън ЕС или на международна организация, без предварително да получи Вашето съгласие.

 

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?


„ДРС – Пропъртис” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от изискванията на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

 

Какви са Вашите права?


Като АЛД сме предприели мерки за защита на личните Ви данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, които са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

– Право на достъп;

– Право на коригиране на неточни или непълни данни;

– Право на изтриване (правото да бъдеш забравен;

– Право на ограничение на обработването;

По всяко време, ако се опасявате, че вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните – Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/